Young girls enjoying the sun, 1930s.

Young girls enjoying the sun, 1930s.